Obszary działania

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, KOORDYNACJA BUDOWY

 • Opracowywanie niezbędnej dokumentacji do prowadzenia budowy obiektów energetycznych
 • Nadzór i koordynacja robót budowlano-montażowych w branży energetycznej i konstrukcyjno - budowlanej
 • Koordynacja dostaw, prowadzenie gospodarki materiałowo-magazynowej
 • Analiza, kompletowanie i kontrola spływu dokumentacji
 • Nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem procedur jakościowych przez Wykonawców Robót uczestniczących w procesach inwestycyjnych
 • Przekazanie inwestycji do użytkowania wraz z niezbędną dokumentacją

PROFESJONALIZM W ENERGETYCE - POBIERZ PREZENTACJE

ROZRUCHY INSTALACJI ENERGETYCZNYCH, NADZORY, EKSPLOATACJA

 • Opracowywanie procedur prowadzenia rozruchu i dokumentacji rozruchowej w energetyce zawodowej
 • Koordynacja prac wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w czasie ostatniej fazy prac budowlano-montażowych i w czasie trwania rozruchu
 • Opracowanie harmonogramów i programów prac uruchomieniowo- rozruchowych
 • Przegląd i przygotowanie urządzeń do uruchomienia
 • Próby techniczne urządzeń i instalacji, sprawdzanie sygnalizacji i blokad technologicznych
 • Przeprowadzenie prób funkcjonalnych wszystkich urządzeń i układów technologicznych
 • Pomontażowe oczyszczanie układów i instalacji (płukanie, chemiczne oczyszczanie, dmuchanie)
 • Ruch regulacyjny - optymalizacja pracy
 • Ruch próbny instalacji
 • Szkolenie personelu
 • Nadzór nad przekazaniem obiektu do eksploatacji
 • Instalacja odsiarczania spalin IOS

PROFESJONALIZM W ENERGETYCE - POBIERZ PREZENTACJE

NOWE TECHNOLOGIE, DORADZTWO, ANALIZY

 • Przygotowanie i realizacja projektów ciepłowni, elektrociepłowni i biogazowni w oparciu o paliwa odnawialne
 • Analiza rynku paliw odnawialnych
 • Wykonanie studium wykonalności i biznesplanu
 • Projektowanie i konfiguracja urządzeń do rozładunku, magazynowania i transportu biomasy
 • Odgazowywanie składowisk odpadów – realizacje „pod klucz”

PROFESJONALIZM W ENERGETYCE - POBIERZ PREZENTACJE

POMIARY, OPTYMALIZACJE

Realizujemy badania i pomiary akredytowane emisji (przy współpracy z laboratorium posiadającym certyfikat PCA) mające na celu przeprowadzenie optymalizacji procesów na:

 • Instalacjach redukujących zanieczyszczenia do atmosfery (Instalacje: IMOS, IOS, SCR, SNCR)
 • Kotłach i instalacjach pomocniczych z wykorzystaniem wysoko kwalifikowanej kadry inżynierskiej posiadającej wieloletnie doświadczenie w tym obszarze oraz technologicznie zaawansowanej aparatury kontrolno-pomiarowej.

Podstawowym celem prowadzonych badań, pomiarów i optymalizacji instalacji jest:

 • poprawa, zwiększenie efektywności procesów spalania paliw i odpadów,
 • ograniczanie zanieczyszczeń gazów odlotowych przy jednoczesnym dążeniu do ograniczania odpadów procesowych
 • udoskonalanie technologii procesów spalania na podstawie prac badawczo-rozwojowych pozwalających optymalizować instalacje energetyczne i ochrony środowiska

PROFESJONALIZM W ENERGETYCE - POBIERZ PREZENTACJE