+48 44 633 79 37

INFORMACJE I PRZETARGI

PROJEKTY UNIJNE

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA TERMALL SP. Z O.O. ROZRUCH MOC EKOLOGIA. PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ.

CEL PROJEKTU :

PROJEKT DOTYCZY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCY W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ ORAZ WSPARCIA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI W ZWIĄZKU Z TRUDNOŚCIAMI FINANSOWYMI, KTÓRE WYSTĄPIŁY U PRZEDSIĘBIORCY WSKUTEK EPIDEMII COVID – 19

FIRMA  „TERMALL” SP. Z O.O. ROZRUCH MOC EKOLOGIA UZYSKAŁA DOFINANSOWANIE W KWOCIE 237.342,51 PLN NA PODSTAWIE UMOWY NR POIR.03.04.00-10-00353/20-00 CO STANOWI 100% DOFINANSOWANIA.

 

 

Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia z siedzibą w Bełchatowie, ul. Gen. Czyżewskiego 50, 97-400 Bełchatów, realizuje Projekt pn. „Energetyczne Laboratorium Badawcze”, przy pomocy środków uzyskanych z Funduszy Europejskich na podstawie umowy z dnia 27.03.2018 r. o dofinansowanie Projektu numer RPLD.01.02.01-10-0016/17-00 w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 553 972,00 zł.


Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (współfinansowanie UE) w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020” w kwocie 934 380,00 zł.